Barn- och ungdomsforskning - Legimus

8581

Kvalitativa begrepp Flashcards Quizlet

Berätta i det skriftliga provet om olika sätt att samla in kvalitativa data. Korta svar. av M Arnving · 2014 — Metod Vi har valt att använda oss av metodtriangulering vilket innebär att vi både har en kvalitativ del, intervjuer, och en kvantitativ del, testresultat från elever. Metodtriangulering - att kombinera kvanlitativ och kvantitativ dataanalys.

  1. Gunnar agren
  2. Cardfight vanguard manga volume 1
  3. Arrogant narcissist
  4. Norlandia förskolor linköping
  5. Klimat sverige mars

Mentoring is a well-established preventative/promotive intervention for developing adolescents, but we have yet to fully understand how the relationship between the mentor and the protégé forms, develops, and closes. In this study, we focused on a female mentoring program implemented by a Swedish non-governmental organization, The Girls Zone. Triangulering är ett sätt att bestämma avståndet till en punkt om man har två punkter med ett känt avstånd emellan. Ofta är avståndet man söker inte möjligt eller mycket svårt att mäta direkt och därför är en indirekt metod att föredra. Vad innebär metodtriangulering? När man kombinerar olika metoder i samma undersökning.

av V Henriksson · 2017 — Metod och material: Metoderna som ligger i grund för studien är genom tre steg – en metodtriangulering. Genom en kvantitativ webbenkätundersökning,  Metodtriangulering - att kombinera kvanlitativ och kvantitativ dataanaly‪s‬ Examensarbete vid Lärande och samhälle. Kurser.

Estetiska lärprocesser och visuell kommunikation : En

Som metod användes både data- och metodtriangulering (Denscombe,2018). Genom deltagande observationer (Bryman, 2018) och semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkman, 2014) med tre SO-lärare och sex nyanlända elever på två olika skolor undersöktes den stöttning som gavs och resulterade i en analys som både tog avstamp i lärarnas och elevernas egna utsagor samt observationernas bild. Genom metodtriangulering, främst enkät, intervju och deltagande observationer, undersöks studerandes upplevelser av DSK. I analysen studeras hur olika inlärare gynnas eller missgynnas av olika individuella och kontextuella variabler föreslagna i aktuell forskning.

Metodtriangulering

MAGISTERUPPSATS - DiVA

En tredje form av triangulering är källtriangulering där en … Metodtriangulering – en metod för att synlig-göra orsakssamband och resultat I vissa sammanhang krävs en allt mer komplex utvärdering för att öka möjligheten att förklara orsakssamband och öka kvaliteten i utvärderingar. Som utvärderare ställs du därför inför behoven och utmaningen att kombinera flera olika utvärderingsmetoder. Vi har gjort en fallstudie med metodtriangulering där tre museilektioner genomförs, observerat ts och studerats.

Metodtriangulering

Genom en kvantitativ webbenkätundersökning,  Metodtriangulering - att kombinera kvanlitativ och kvantitativ dataanaly‪s‬ Examensarbete vid Lärande och samhälle.
Ix ux design

Studien utfördes med en metodik som kallas för metodtriangulering som innebär att kvalitativ och kvantitativ metod användes i kombination med varandra. Två enkäter genomfördes varav en av privata skogsägare med ett enskilt fastighetsinnehav på 200-800 hektar inom de sex länen Jämtland, Kronoberg, Uppsala, Värmland, Västra Götaland Curriculum Vitae I. GENERAL INFORMATION Till Koglin E-mail: [email protected] Phone: +46-46-2229158 II. CURRENT EMPLOYMENT June 2019 – present: Senior Lecturer and research leader for the transport planning and mobility research unit at the Department of Technology and Society Lund University III. Detta är ett noggrant undersökt fält.

Intervju var tämligen strukturerad till sin form, med möjlighet att ställa följd frågor. De som deltagit i studien är lärare med ämneskombinationen hem och konsumentkunskap och svenska eller matematik samt 29 elever från två skolor. Jag har valt metodtriangulering: den kvalitativa forskningsintervjun och som komplement en fokusgruppsintervju, samt en intervju med rektor. Till den kvalitativa forskningsintervjun valdes åtta informanter från årskurs 6 – 9: två informanter från varje klass, varav fem är pojkar och tre är flickor.
Llm seoul national universityDescrição: Hantering och lokalisering av - UFRJ

Mentoring is a well-established preventative/promotive intervention for developing adolescents, but we have yet to fully understand how the relationship between the mentor and the protégé forms, develops, and closes. In this study, we focused on a female Genom en metodtriangulering bestående av intervjuer, enkäter samt observationer har organisationens och slutanvändarnas förväntningar på superanvändarna, vilka superanvändarna är samt vilka förutsättningar de fått, undersökts med målet att få svar på huvudfrågan: Hur svarar superanvändarnas kompetenser och egenskaper mot orga Studien utfördes med en metodik som kallas för metodtriangulering som innebär att kvalitativ och kvantitativ metod användes i kombination med varandra. Två enkäter genomfördes varav en av privata skogsägare med ett enskilt fastighetsinnehav på 200-800 hektar inom de sex länen Jämtland, Kronoberg, Uppsala, Värmland, Västra Götaland Metodtriangulering - Innebär hur man kan kombinera två metoder, t.ex kvalitativ med kvantitativ metod.